Tragiskt utfall: Hund avled efter felbedömning av veterinär

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En tragisk händelse inträffade sommaren 2023 när en hund avled under en operation.

Initialt fördes hunden till kliniken för behandling av livmoderinflammation. Efter att hundens tillstånd förvärrades, valde veterinären att utföra en annan operation trots avsaknaden av eftervårdsmöjligheter vid kliniken. Detta beslut ledde till hundens död under ingreppet. Det rapporterar Nyheter24.

I centrum för kritiken från Ansvarsnämnden står veterinärens hantering av situationen. Kritiken omfattar främst valet att genomföra operationen utan tillgång till nödvändig stationärvård.

Det framhålls att en bättre åtgärd hade varit att stabilisera hunden för vidare transport till en klinik med adekvat vårdkapacitet.

Ägarens önskan om att avliva hunden vid dess återkomst till kliniken i försämrat skick ignorerades, vilket ytterligare ifrågasätter veterinärens kommunikation och beslutsfattande.

Dessutom framkommer brister i journalföringen och en möjlig missbedömning av hundens skick efter den första operationen, vilket ägaren antyder kan ha bidragit till en inre blödning. Detta enligt Nyheter24 som tagit del av Ansvarsnämndens beslut.

Även om veterinären ansåg att blödningen var begränsad vid återbesöket, kastar händelsen ljus över behovet av noggrann uppföljning och bedömning.

Händelsen och Ansvarsnämndens reaktion på den understryker vikten av noggrannhet, kommunikation och lämplig vårdstandard inom djursjukvården.

Det tragiska utfallet av hundens operation tjänar som en påminnelse om konsekvenserna av bristande bedömning och vårdkapacitet, vilket kräver kontinuerlig översyn och förbättring inom professionen.