Ny studie: Personer med stort intresse för kändisar har sämre kognitiva färdigheter

Ida Hansson

125 veckor sedan

|

25/01/2022
Vetenskap
Foto: Instagram
Foto: Instagram
En ny ungersk studie visar på att människors nivå av kognitiva färdigheter kan bero på hur besatta de är av kändisar.

En ungersk studie, utförd av Lynn E. McCutcheon, Zsolt Demotrovics och Ágnes Zsila, undersökte 1763 vuxna, för att ta reda på om det finns ett samband mellan ens kognitiva färdigheter och ens 'besatthet' av kändisar.

Unilad skriver, att som en del av studien krävdes deltagarna att genomföra ett 30-ords ordförrådstest och ett digitalt symbolutbytestest, som båda används för att bedöma deras allmänna intelligens och kognitiva färdigheter. Utöver det fick forskarna bakom även data om deltagarnas självförtroende, familjeinkomst, ekonomiska nivå och utbildningsnivå.

För att fastställa deltagarnas nivå av kändisbesatthet var de tvungna att fylla i ett frågeformulär som heter "Celebrity Atitude Scale", enligt PsyPost. Formuläret bestod av en rad frågor där de fick välja hur mycket de höll med om påståenden, som "Jag är besatt av detaljer i min favoritkändis liv".

Förutom att samla in data tog forskarna även hänsyn till deltagarnas demografiska och socioekonomiska förutsättningar, för att undvika tvetydiga svar.

Studien, som publicerades i BMC Psychology, visade att de deltagare som fick höga poäng på 'Celebrity Atitude Scale' i sin tur fick lägre poäng än genomsnittet på de två kognitiva testerna.

Forskarna bakom studien konstaterade: "Vi hittade en svag trend, som visade att de som visade starkast beundran för sin favoritkändis, också hade lägre kognitiva förmågor [...]."

De förklarade vidare att resultatet backade upp andra tidigare studier och angav följande: "Våra fynd stöder tidigare fynd som visar att överdrivet beteende, såsom tillbedjan, kan försämra kognitiva funktioner, förmodligen på grund av det ökade fokus och energi som man lägger på det som kommer att dominera i individens liv."

De fortsatte. "[...] en hög nivå av beundran kan - oavsett utbildning och ålder - vara en bidragande orsak till lägre prestation i uppgifter som kräver kognitiva förmågor."

Det framhålls dock att det fortfarande inte är säkert om lägre kognitiva färdigheter är en konsekvens av, eller om det är en anledning till, dyrkan av kändisar.

Forskarna bakom studien menar dock att sambandet kan ligga i att personer med högre intelligens och starka kognitiva förmågor har lättare att lista ut kändisars marknadsföringsknep, och därför inte har samma behov av att dyrka kändisar som personer med lägre intelligens och svagare kognitiva förmågor kan ha.